Zeolite Products® pakt de ammoniakemissie aan bij de bron! Reducties in ammoniakemissies van 87% mogelijk. Op een 100% natuurlijke manier! Bespaar kosten in de mestafzet en emissie arme stalsystemen!

Zeolite Products® biedt een goedkope totaal oplossing voor het ammoniak- / stikstofprobleem in de veehouderij.
Speciaal voor de agrarische sector brengt Zeolite Products® een selectie zeolietproducten op de markt onder de naam ZeoFarm®. De ZeoFarm® producten bestaan uit hoge kwaliteit zeoliet kleimineralen. Met name het kleimineraal Clinoptiloliet.

De naam ZeoFarm® is zeer bewust gekozen. De zeoliet kleimineralen zijn speciaal geselecteerd voor diverse toepassingen in de gehele agrarische sector. Zowel geschikt als diervoederadditief, als stalstrooisel voor in de stallen, als voor door de mest en op het land.

ZeoFarm® reduceert de ammoniakemissie in de stal en verlaagt de stikstof- en fosfaatuitscheiding via de mest aanzienlijk. ZeoFarm® geinjecteerd op het land, voorkomt onnodige uitspoeling van nutriënten door hemelwater naar het grondwater. Bespaar tot 50% aan kunstmeststoffen per jaar.

Het ZeoFarm® principe: (kringloop principe)
ZeoFarm® zorgt voor een optimale stikstofbenutting gedurende het gehele proces; vanaf het voeren van ZeoFarm® aan de dieren, tot en met het injecteren van de mest, voorzien van ZeoFarm®, op het land.

Het werkingsprincipe van ZeoFarm®
ZeoFarm® bestaat uit het vulkanische kleimineraal zeoliet; Clinoptiloliet. Clinoptiloliet heeft door haar unieke honingraatstructuur zeer hoge buffer eigenschappen en werkt hierdoor als een spons. Het kleimineraal zal vocht en nutriënten absorberen wanneer er een overschot aan is, om ze vervolgens “slow release” weer los te laten wanneer er een tekort ontstaat.

Stap 1: Fee
De 1e stap om de ammoniakemissies te reduceren begint met het voeren van ZeoFarm®. Door de selectieve absorptie van ammoniasubstanties  in het spijsverteringssysteem betekent dit minder ammonia, stikstofverbindingen en ureum in het bloed, de melk, urine en de mest. Doordat ZeoFarm® tevens bijdraagt aan een betere eiwitvertering, zal ook dit resulteren in een vermindering van ureum. Het waterbindende vermogen van ZeoFarm® zal een drogere mestproductie tot gevolg hebben. Dit zorgt voor minder verdamping in de stallen, wat tevens bijdraagt aan een extra reductie in de ammoniakuitstoot. Onderzoeken hebben een ammoniakreductie van 85-87% aangetoond, enkel en alleen door het voeren van ZeoFarm®.

Stap 2: Stable
De 2e stap ter reductie van de ammoniakuitstoot is simpelweg door ZeoFarm® te strooien in de stallen als stalstrooisel. De ureum en ammonia aanwezig in de mest zal, wanneer in contact met ZeoFarm®, direct worden geabsorbeerd. Hierdoor zal er nagenoeg geen ammoniak meer vrijkomen. Onderzoeken hebben een ammoniakreductie tot 87 % aangetoond, enkel en alleen door ZeoFarm® te strooien als stalstrooisel. De verzadigde ZeoFarm® uit de stallen kan simpelweg toegevoegd worden aan de mest in mestput.

Stap 3: Dairy Manure
Wat extra bijstrooien van ZeoFarm® in de mestput zorgt ervoor dat de resterende strikstofverbindingen in de mest ook worden gebonden. De mest, voorzien van verzadigde ZeoFarm®, heeft nu een lager stikstofverlies (een hoger percentage gebonden stikstof).  De mest wordt door ZeoFarm® gestabiliseerd en gevormd tot een hoogwaardige fertilizer. Door ZeoFarm® extra te strooien in de mestput zal aanzienlijk minder schuim vrijkomen. Bespaar kosten in mestafzet / meer mest per hectare.

Stap 4: Fertilizer

Het injecteren van deze zeer hoogwaardige stikstofgebonden mest in de bodem zal een aanzienlijke besparing leveren op  het toedienen van kunstmeststoffen. De met nutriënten verzadigde ZeoFarm® zal in de bodem de voedingsstoffen “slow relaese” loslaten, wanneer het gewas daar om vraagt. ZeoFarm® voorkomt tot 50% aan uitspoeling van nutriënten door beregening, werkt ter behandeling van zure bodems (vermindering van kalk), verhoogt de C.E.C.-waarde (ionen uitwisselings capaciteit) van de bodem en maakt kleigrond los.

Stap 5: Filtermedia waterzuivering
Mocht het bodem- / oppervlaktewater vervuild zijn door de jaren heen, dan kan een ander zeolietproduct worden gebruikt als filtermedia om het water te zuiveren. Zeoliet bindt naast ammonia namelijk zware metalen zoals bijvoorbeeld koper, zink, ijzer en mangaan. Zeoliet is reeds jaren een bekend filtermedia voor vijvers, aquaria, zwembaden, afvalwaterzuivering, grondwaterzuivering en drinkwaterzuivering.

Milieubeleid
Ieder bedrijf heeft de verplichting om de uitstoot van verontreinigende stoffen, zoals; ammoniak en stikstof, naar lucht, bodem en water zoveel mogelijk te voorkomen. Met name geldt dit voor de  veehouderij.

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, mestwetgeving, nitraatrichtlijn en kaderrichtlijnwater.
De voornaamste eigenschap van het “geactiveerde”- ZeoFarm® kleimineraal is dat het een zeer hoog adsorptiegehalte van ammonium NH4+ heeft.
ZeoFarm® leidt tot een aanzienlijk lager ureumgetal en bindt tevens stikstof en nitraat uit de mest. Een lager ureumgetal betekend meer koeien op het bedrijf of evenredig minder mest afvoeren.
Doordat ZeoFarm® 35% van zijn gewicht aan vocht kan absorberen zal de mest droger en dus minder zijn.
Het “geactiveerde”- ZeoFarm® is dé oplossing voor de nieuwe Mestwetgeving en Nitraatrichtlijn / Derogatie en Kaderrichtlijn Water !!!

Een andere eigenschap van ZeoFarm® is dat het zware metalen bindt zoals bijvoorbeeld koper, zink, ijzer en mangaan. Aangezien als uitvloeisel van de Kaderrichtlijn Water de belasting van het grond- en oppervlaktewater met deze elementen de komende jaren moet worden teruggebracht, kan ZeoFarm® voor o.a. melkveehouders en varkenshouders een zeer positieve bijdrage leveren.

Emissieonderzoek Geitenstallen

Lees het hele artikel

Konformitaetserklaerung FIBL